پروژه اجرا شده نمای پمپ بنزین

پروژه اجرا شده نمای کامپوزیت پمپ بنزین پردیسان اردستان را در تصاویر زیر مشاهده می نمایید.

سبک اجرا فیکس

مدت اجرای پروژه 25 روز

متراژ 1250 متر مربع

کارفرما آقای قنبری

تاریخ اجرا : مرداد 1395

 

نمای کامپوزیت پمپ بنزین

نمای کامپوزیت پمپ بنزین

نمای کامپوزیت پمپ بنزین

نمای کامپوزیت پمپ بنزین

پروژه اجرا شده نمای پمپ بنزین

پروژه اجرا شده نمای پمپ بنزین