جدول مقایسه ورق آلومینیوم کامپوزیت

جدول مقایسه وزن کلیه نماها با یکدیگر


ردیفنوع مصالحوزن هر متر مربع( با مصالح زیر سازی )
۱سنگ گرانیت۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم
۲انواع نمای سیمانی۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم
۳شیشه ۶ میل با پروفیل آلومینیومی۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم
۴ورق آلومینیوم ۴ میلیمتر۲۵ کیلوگرم
۵ورق آلومینیوم کامپوزیت۱۵ کیلوگرم

مقایسه ورق آلومینیوم کامپوزیت گرانیت پرمیوم  باند با متریال های مشابه


ردیفنوع متریالقیمت متریال بر اساس ( متر مربع )زمان اجرایی متریالدستمزد اجراهزینه مصالح زیر سازینام متریال
۱سنگ طبیعی۰۰۰/۲۰۰ تا ۰۰۰/۴۰۰ ( تومانحدود ۱۰ ماه تا یکسال۰۰۰/۵۵ ( تومان)۰۰۰/۱۵ ( تومان)آتش کوه ( خاص )
۲سنگ طبیعی۰۰۰/۹۰ تا ۰۰۰/۳۵۰ ( تومان)حدود ۱۰ ماه تا یکسال۰۰۰/۵۵ ( تومان)۰۰۰/۱۵ ( تومان)عباس آباد
۳سنگ مصنوعی۰۰۰/۱۰۰ ( تومان)حدود ۱۰ ماه۰۰۰/۶۰ ( تومان)۰۰۰/۵۰ تا ۰۰۰/۶۰( تومان)UV
۴ورق کامپوزیت آلومینیوم طرح سنگ۰۰۰/۸۴ ( تومان)حدود ۴ الی ۵ ماه۰۰۰/۵۰ ( تومان )۰۰۰/۲۰ ( تومان)طرح سنگمورد نظر کارفرما
۵ورق کامپوزیت آلومینیوم طرح معمولی۰۰۰/۵۵ تا ۰۰۰/۷۵ (تومان)حدود ۴ الی ۵ ماه۰۰۰/۵۰ ( تومان )…/۲۰ ( تومان )طرحمورد نظر کارفرما

مقایسه ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم  باند با آلومینیوم و استیل


نوعاستیلآلومینیومپرمیوم باند
وزن۱٫۵ Mm : 11.47 Kg/m2۳ Mm : 8.0 Kg/m2۴ Mm : 5.48 Kg/m2
میزان هموار بودنناصافناصافخیلی صاف
عایق گرماییضعیفضعیفبهترین
عایق صوتی۵ دسیبل۱۵ دسیبل۲۵ دسیبل
واکنش در برابر انعکاس صوتبالامتوسطکم
ثبات رنگبی ثباتبی ثباتبهترین
مقاومت در برابر عوامل جویخوبخوبخوب
مقاومت در برابر آتشخوبخوبخوب
طرز ساختخیلی سختسختآسان
تحویلکندکندسریع
قیمت کلگرانقیمت متوسطمقرون به صرفه
نگهداری و محافظتآسانآسانآسان
نصبکندکندسریع